Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

O ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΕΜΑΝ Ο ΣΥΡΟΣ Η΄.

του Χριστόδουλου Βασιλειάδη

Ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς μᾶς διασώζει τὴν ἱστορία, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Κύριος μέσα στὴν συναγωγὴ σηκώστηκε νὰ ἀναγνώσῃ κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου. Τοῦ δόθηκε τὸ βιβλίο τοῦ προφήτη Ἡσαΐα. Μεταξὺ ἄλλων ὁ Κύριος διάβασε καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ προφήτη Ἐλισσαίου, ὁ ὁποῖος ἐθεράπευσε τὸν Σύριο λεπρὸ Νεεμάν. Παραθέτει συγκεκριμένα ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς τὰ λόγια τοῦ Κυρίου: «Καὶ πολλοὶ λεπροὶ ὑπῆρχαν στὸ ἰσραηλιτικὸ ἔθνος τὴν ἐποχὴ τοῦ προφήτη Ἐλισαίουˑ κανεὶς ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς δὲν καθαρίστηκε ἀπὸ τὴ λέπρα του παρὰ μόνον ὁ Νεεμὰν ὁ Σύρος, ποὺ ἦλθε ἀπὸ χώρα μακρινὴ γιὰ νὰ βρῇ τὸν Ἐλισσαῖο»[1]. Ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος καθάρισε τὸν ξένο λεπρό, ἀφοῦ εἶδε τὴν πίστι του. Οἱ συμπατριῶτες τοῦ Ἐλισσαίου ἑβραῖοι δὲν πίστευαν σὲ αὐτόν, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν καθαρίστηκαν.[1] Βλ. Λουκ. δ΄, 27.  «Καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ οὐδεὶς ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ Νεεμὰν ὁ Σύρος».

(συνεχίζεται)

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

O ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΕΜΑΝ Ο ΣΥΡΟΣ Ζ΄.

του Χριστόδουλου Βασιλειάδη
(Φωτογραφία: Αλεξία Φιλίππου)

Τότε ὁ Γιεζὶ παρουσιάστηκε στὸν προφήτη Ἐλισσαῖο, ὁ ὁποῖος τὸν ρώτησε ἀπὸ ποῦ ἔρχεται. Ὁ Γιεζὶ ἀπέκρυψε τὴν ἀλήθεια, καὶ τοῦ ἀπάντησε ὅτι δὲν πῆγε πουθενά. Ὃ Ἐλισσαῖος τότε τοῦ λέγει: «Γιατί λέγεις ψέματα; Νομίζεις ὅτι δὲν ἤμουν παρὼν πνευματικὰ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πορείας σου καὶ δὲν σὲ παρακολουθοῦσα, ὅταν ὁ Νεεμὰν κατέβη ἀπὸ τὸ πολεμικό του ἅρμα γιὰ νὰ σὲ προϋπαντήσῃ; Τώρα πῆρες ἀπὸ τὸν Νεεμὰν τὰ ἀργυρὰ τάλαντα καὶ τὶς στολές, γιὰ νὰ ἀγοράσῃς ἐλαιῶνες καὶ ἀμπέλια καὶ πρόβατα καὶ βόδια καὶ δούλους καὶ δοῦλες. Γι’ αὐτὸ ἡ λέπρα τοῦ Νεεμὰν θὰ κολλήσῃ πάνω σου καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἀπογόνους σου γιὰ πάντα». Ὁ Γιεζὶ τιμωρημένος ἔφυγε ἀπὸ τὸν προφήτη Ἐλισσαῖο γεμάτος λέπρα.

(συνεχίζεται)

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

O ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΕΜΑΝ Ο ΣΥΡΟΣ ΣΤ΄.

του Χριστόδουλου Βασιλειάδη
(Φωτογραφία: Αλεξία Φιλίππου)

Ἐνῷ ὁ Νεεμὰν εἶχε ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὸν Ἐλισσαῖο, ὁ δοῦλος τοῦ Ἐλισσαίου, Γιεζί, εἶπε ἀπὸ μέσα του: «Ὁ κύριός μου λυπήθηκε τὸν Νεεμὰν τὸν Σύρο καὶ δὲν δέχθηκε τὰ δῶρα, ποὺ τοῦ προέφερε. Θὰ τρέξω πίσω του καὶ θὰ πάρω κάτι ἀπὸ αὐτόν». Ἔτσι ὁ Γιεζὶ ἔτρεξε πίσω ἀπὸ τὸν Νεεμάν, τὸν πρόφθασε καὶ τοῦ λέγει: «Ὁ κύριός μου μὲ ἔστειλε καὶ μοῦ εἶπε νὰ σοῦ πῶ ὅτι μόλις τώρα ἦλθαν ἀπὸ τὴν ὀρεινὴ περιοχὴ τοῦ Ἐφραὶμ δύο νεαροὶ προφῆται. Δῶσε τους ἕνα ἀργυρὸ τάλαντο καὶ δύο καινούργιες πολύτιμες ἑορταστικὲς στολές». Τότε ὁ Νεεμὰν ἔδωσε σὲ δύο ὑπηρέτες του δύο ἀργυρὰ τάλαντα καὶ δύο καινούργιες πολύτιμες ἐνδυμασίες, οἰ ὁποῖοι τὰ μετέφεραν στὸ ἀπόκρυφο δωμάτιο τοῦ σπιτιοῦ, ὅπου ἔμενε ὁ Γιεζὶ μὲ τὸν προφήτη Ἐλισσαῖο. Ὁ Γιεζί, ἀφοῦ ἔδιωξε τοὺς δύο ὑπηρέτες τοῦ Νεεμάν, ἔκρυψε τὰ δῶρα σὲ ἀπόκρυφο δωμάτιο τοῦ σπιτιοῦ.

(συνεχίζεται)

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

O ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΕΜΑΝ Ο ΣΥΡΟΣ Ε΄.

του Χριστόδουλου Βασιλειάδη
(Φωτογραφία: Αλεξία Φιλίππου)

Ὁ Νεεμὰν ἐπέστρεψε στὸν Ἐλισσαίο μὲ ὅλη τὴν ἀκολουθία του καὶ τοῦ λέγει: «Τώρα ἔμαθα πολὺ καλὰ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλος Θεὸς σὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἕνα, μοναδικὸ καὶ ἀληθινὸ Θεὸ τοῦ Ἰσραήλ. Τώρα λοιπὸν δέξου τὸ δῶρο αὐτὸ ἀπὸ τὸν δοῦλόν σου». Ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος τοῦ ἀπάντησε ὅτι στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖο ὑπηρετεῖ ἀρνεῖται νὰ λάβῃ τὸ δῶρο, τὸ ὁποῖο τοῦ προσφέρει. Ὁ Νεεμὰν παρεκάλεσε τὸν προφήτη Ἐλισσαῖο ἐπίμονα νὰ λάβῃ τὸ δῶρο, ὅμως ὁ προφήτης ἀρνήθηκε σταθερὰ νὰ τὸ λάβῃ. Τότε ὁ Νεεμὰν τοῦ λέγει: «Ἀφοῦ ἀρνεῖσαι νὰ δεχθῇς τὸ δῶρο, ποὺ σοῦ προσφέρω, τότε σὲ παρακαλῶ ἂς δοθοῦν σὲ μένα τὸν δοῦλο σου δύο φορτία ἡμιόνων χῶμα ἀπὸ τὴν γῆ τοῦ Ἰσραήλ. Διότι ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ἐγὼ ὁ δοῦλος σου δὲν θὰ προσφέρω ὁλοκαυτώματα ἢ θυσία σὲ ἄλλους θεούς, ἀλλὰ στὸν Θεὸ τοῦ Ἰσραήλ».

        Ὁ Ἐλισσαῖος ἀπάντησε στὸν Νεεμάν: «Πήγαινε στὸ καλό, εἰρηνικὸς καὶ ἥσυχος». Ὁ Νεεμὰν τότε ἔφυγε ἀπὸ τὸν Ἐλισσαῖο καὶ ἔφθασε σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἦταν.

(συνεχίζεται)

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

O ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΕΜΑΝ Ο ΣΥΡΟΣ Δ΄.

του Χριστόδουλου Βασιλειάδη
(Φωτογραφία: Αλέξία Φιλίππου)

Τότε τὸν ἐπλησίασαν οἱ ὑπηρέτες του καὶ τοῦ εἶπαν: «Μήπως ὁ προφήτης σοῦ εἶπε νὰ κάνῃς κάτι δύσκολο; Τώρα ὅμως σοῦ εἶπε κάτι εὔκολο. Ἁπλὰ σοῦ εἶπε νὰ λουσθῇς στὸ Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ θὰ καθαρισθῇς». Τότε ὁ Νεεμὰν ἠρέμησε ἀπὸ τὴν ὀργὴ καὶ τὸν θυμό, ποὺ τὸν κυρίευσε καὶ πείστηκε νὰ κάνῃ ὅ,τι τοῦ εἶπε ὁ προφήτης. Ἔτσι κατέβηκε καὶ βαπτίστηκε στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ ἑπτὰ φορές, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ προφήτη Ἐλισσαίου. Ἀμέσως ἡ ἀρρωστημένη σάρκα του θεραπεύτηκε καὶ ἔγινε ἁπαλὴ καὶ γυαλιστερή, ὅπως ἡ σάρκα ἕνὸς μικροῦ παιδιοῦ.

(συνεχίζεται)

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

O ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΕΜΑΝ Ο ΣΥΡΟΣ Γ΄.

του Χριστόδουλου Βασιλειάδη
(Φωτογραφία: Αλεξία Φιλίππου)

Ὅταν ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος πληροφορήθηκε ὅτι ὁ βασιλιᾶς τοῦ Ἰσραὴλ ἔσχισε τὰ ροῦχά του ἀπὸ τρόμο καὶ ἀπογοήτευση μὲ ἀφορμὴ τὸ γράμμα τοῦ βασιλιᾶ τῆς Συρίας, ἔστειλε μήνυμα πρὸς τὸν βασιλιᾶ τοῦ Ἰσραήλ, μὲ τὸ ὁποῖο τοῦ ἔλεγε: «Γιατί ταρχάχθηκες καὶ ἀπογοητεύτηκες πολὺ καὶ ἔσχισες τὰ ροῦχά σου; Ἀς ἔλθῃ ὁ Νεεμὰν σὲ μένα καὶ ἂς μάθῃ ὅτι ὑπάρχει προφήτης στὸν Ἰσραηλιτικὸ λαό, ἱκανὸς νὰ τὸν θεραπεύσῃ».

        Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ὁ Νεεμὰν πῆγε μὲ τὸ ἱππικὸ καὶ μὲ πολεμικὰ ἅρματα καὶ στάθηκε στὴν εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ τοῦ προφήτη Ἐλισσαίου. Τότε ὁ Ἐλισσαῖος ἔστειλε σ’ αὐτὸν κάποιο ἀπεσταμένο, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε ἐκ μέρους τοῦ προφήτη νὰ πάῃ καὶ νὰ λουθῇ ἑπτὰ φορὲς στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ θὰ καθαρισθῇ ἀπὸ τὴν λέπρα. Ὅταν ὅμως ὁ Νεεμὰν ἄκουσε αὐτὰ τὰ λόγια ἐκ μέρους τοῦ ἀπεσταλμένου τοῦ προφήτη, θύμωσε πολὺ καὶ ἔφυγε λέγοντας: «Ἐγὼ νόμισα ὅτι ὁ προφήτης θὰ βγῇ ἀπὸ τὸ σπίτι ὅπου διέμενε γιὰ νὰ μὲ ὑποδεχθῇ, θὰ σταθῇ μπροστά μου, θὰ παρακαλέσῃ τὸν Θεό του, θὰ βάλῃ τὰ χέρια του πάνω στὸ ἀρρωστημένο σῶμά μου καὶ θὰ θεραπευθῶ. Αὐτὸς ὅμως μὲ διέταξε ἁπλὰ νὰ λουσθῶ ἑπτὰ φορὲς στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Μήμως δὲν εἶναι οἱ ποταμοὶ τῆς Δαμασκοῦ Ἀβανὰ καὶ Φαρφὰρ καλύτεροι ἀπὸ ὅλα τὰ νερά, ποὺ ὑπάρχουν στὸ Ἰσραήλ; Δὲν μπορῶ νὰ πάω καὶ νὰ λουσθῶ στοὺς ποταμοὺς τῆς Δαμασκοῦ καὶ νὰ καθαρισθῶ ἀπὸ τὴν λέπρα;». Τότε ὁ Νεεμὰν ἔφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ Ἐλισσαίου γεμᾶτος θυμό.

(συνεχίζεται)

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

O ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΕΜΑΝ Ο ΣΥΡΟΣ Β΄.

του Χριστόδουλου Βασιλειάδη
(Φωτογραφία: Αλεξία Φιλίππου)

Ὁ Νεεμὰν πράγματι ἀνεχώρησε καὶ πῆρε μαζί του δὲκα ἀργυρᾶ τάλαντα, ἕξι χιλιάδες χρυσοῦς σίκλους καὶ δέκα καινούργιες πολύτιμες, ἑορταστικὲς ἐνδυμασίες. Ὁ Σύρος ἀρχιστράτηγος παρέδωσε στὸν βασιλιᾶ τοῦ Ἰσραὴλ τὸ γράμμα, τὸ ὁποῖο ἔλεγε: «Καὶ τώρα, ὅταν παραλάβῃς τὸ γράμμα αὐτό, μάθε ὅτι σοῦ στέλνω τὸν ἀρχιστράτηγο μου Νεεμάν, καὶ θέλω νὰ φροντίσῃς, ὥστε νὰ τὸν θεραπαύσῃς ἀπὸ τὴν λέπρα του».

        Μόλις ὁ βασιλιᾶς τοῦ Ἰσραὴλ διάβασε τὸ γράμμα, ἔσχισε τὰ ροῦχά του ἀπὸ τρόμο καὶ ἀπογοήτευση καὶ φώναξε: «Μήπως νομίζει ὁ βασιλιᾶς τῆς Συρίας ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν δύναμη νὰ σκοτώνῃ καὶ νὰ δίνῃ ζωὴν στοὺς ἀνθρώπους; Διατί ὁ βασιλιᾶς αὐτὸς ἀποστέλλει σὲ μένα νὰ θεραπεύσω ἕνα ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν λέπρα του; Δι’ αὐτὸ προσέξετε, παρακαλῶ, καὶ θὰ διαπιστώσετε ὅτι ὁ βαιλιᾶς τῆς Συρίας προσπαθεῖ νὰ εὕρῃ πρόφαση, γιὰ νὰ κηρύξῃ ἐναντίον μου πόλεμον.

(συνεχίζεται)