Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.Χ.Ο.Κ.) «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»
Τ.Θ. 53119, 3300 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ.Τηλ. 99-608456
ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 26, 2331 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

                                                                                                                           Λευκωσία, 15.5.14
Προς τους εντίμους βουλευτές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έντιμοι κύριοι βουλευτές. 

Το Παγκύπριον Χριστιανικόν Κίνημα (ΠΑ.Χ.Ο.Κ) «Αγιος Νίκων ο Μετανοείτε», με την παρούσαν επιστολήν, θέλει να εκφράσει την έντονον διαμαρτυρίαν του προς όλους τους βουλευτές μας, για την επεξεργασία νομοσχεδίου με το οποίο θα θεωρείται ποινικόν αδίκημα η «ομοφοβική συμπεριφορά» δηλαδή, η κατάκρισις εναντίον των ανθρώπων που διατηρούν παρά φύσιν σχέσεις μεταξύ των (ομοφυλοφίλων κλπ).

Κατ’ αρχήν σας υπενθυμίζουμεν το ότι από καταβολής κόσμου ο Θεός για το θέμα των ομοφυλοφίλων έδωσε σαφείς οδηγίες προς τον άνθρωπον (οι οποίες είναι γραμμένες μέσα στην Αγίαν Γραφήν):
 • Στο Λευϊτικόν ΙΗ΄-22 λέγει: «και μετά άρσενος ου κοιμηθήση κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γαρ εστί.»                                                                                                  Ερμηνεία: Δεν θα συνευρεθής με άρρενα, όπως με μίαν γυναίκα, διότι είναι πολύ μισητή η αρσενοκοιτία (άρσεν με άρσεν).
 • Στο Λευϊτικόν Κ΄13 λέγει: «Και ος αν κοιμηθή μετά άρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα εποίησαν αμφότεροι. Θανάτω θανατούσθωσαν, ένοχοι εισίν».                                 
 • Ερμηνεία: Εάν δύο πέσουν εις αρσενοκοιτίαν, μυσαρόν πράγμα έκαμον και οι δύο.  Είναι ένοχοι διά θανάτου θα τιμωρηθούν.
 • Επίσης, (Γένεσις, ΙΘ΄24) ο Θεός έβρεξε φωτιάν και θειάφι από τον ουρανόν και κατέκαυσε  τις δύο μεγάλες πόλεις Σόδομα και Γόμορρα (καθώς και τα περίχωρα τους) επειδή όλοι οι κάτοικοι τους (εκτός της οικογενείας Λώτ, την οποίαν γλύτωσε από την καταστροφήν), ήσαν ομοφυλόφιλοι! Και όχι μόνον τις κατέκαυσε, αλλά και τον χώρον (που είναι ο χώρος της Νεκράς Θαλάσσης στο Ισραήλ) τον διατηρεί μέχρι σήμερα σ’ αυτήν την νεκράν κατάστασιν, για υπενθύμισίν μας και προς συνετισμόν.
Είμαστε της γνώμης (αν αυτός ο νόμος τελικά ψηφισθεί) ότι, όχι μόνον την προφορικήν αναφοράν και κατάκρισιν θα διώκει, αλλά και την γραπτήν.
Είναι γνωστόν, ότι το βιβλίον το οποίον κατακρίνει αυτού του είδους τις πράξεις αυτών των ανθρώ-πων (τους οποίους προσπαθείτε να υπερασπίσετε εις βάρος των τιμίων ανθρώπων) και τις αποκαλεί ατιμωτικές, είναι η Αγία Γραφή.
Μέσα σ’ αυτήν την Αγίαν Γραφήν, εκτός από τις τρεις πιο πάνω αναφορές, αναφέρονται και τα εξής:
Α). Ο Απόστολος Παύλος (Α΄ Κορινθίους  ΣΤ΄ 9), λέει ότι οι αρσενοκοίτες (ομοφυλόφιλοι), «βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι». 
Β). Ο ίδιος Απόστολος γράφει ότι αυτές οι πράξεις είναι ατιμωτικές (Ρωμαίους Α΄24+26). Μάλιστα αυτή η περικοπή που κατακρίνει αυτές τις πράξεις, αναγινώσκεται και στις εκκλησίες.
 • Μήπως με αυτόν τον νόμον, προτίθεσθε να απαγορεύσετε και την κυκλοφορίαν της Αγίας  Γραφής;
 • Μήπως θα δώσετε την εξουσίαν στην αστυνομίαν, να εισβάλλει μέσα στους ιερούς ναούς μας και να συλλαμβάνει τους ιερείς ή τους ψάλτες, που διαβάζουν το πιο πάνω Αποστολικόν ανάγνωσμα;
 • Μήπως θα δώσετε την εξουσίαν στην αστυνομίαν να αφαιρέσει από τους ιερούς μας ναούς, τα Εκκλησιαστικά βιβλία τα οποία κατακρίνουν αυτές τις πράξεις και τις απόκαλούν ατιμωτικές;
Ο Απόστολος Παύλος, πάντα θεοπνεύστως, (Ρωμαίους Α΄21-24) αναφέρει ότι αυτό το πάθος (της ομοφυλοφιλίας)  το παρέδωκεν ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους για τιμωρίαν τους επειδή δεν ενεργούν σύμφωνα με τον νόμον του Θεού. «παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν, ποιείν τα μη καθήκοντα». Επίσης αναφέρει ότι αυτές οι πράξεις είναι παρά φύσιν (Ρωμαίους Α΄26).

Τα εξής δύο χωρία της Καινής Διαθήκης, είναι πολύ διευκρινιστικά:
 1. «Διά τούτο, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. Αι τε γαρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρα φύσιν» (Ρωμαίους Α΄26).        
 2. Ερμηνεία:….διά τούτο επέτρεψεν ο θεός να παραδοθούν εις ατιμωτικά πάθη. Διότι και αι γυναίκες των άλλαξαν την φυσικήν σχέσιν και χρήσιν εις την παρά φύσιν και εξευτελίσθησαν με ακατονομάστους ασελγείας.
 3. «Ομοίως δε και οι άρσενες  αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξεκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεσι την ασχημοσύνην  κατεργαζόμενοι και την αντιμισθίαν ην έδει της πλάνης αυτών εν εαυτοίς απολαμβάνοντες». (Ρωμαίους Α΄27). Ερμηνεία: Κατά παρόμοιον τρόπον και οι άρρενες αφήκαν την φυσικήν σχέσιν και χρήσιν της γυναικός και εφλογίσθησαν εις τας εμπαθείς ορέξεις μεταξύ των, ώστε άνδρες εις άνδρας να ενεργούν αναισχύντους και εξευτελιστικάς πράξεις και να λαμβάνουν τον μισθόν, που τους έπρεπε δια την πλάνην των από τον ίδιον τον εαυτόν των.
Αφού ο Θεός, λέγει ότι αυτές οι πράξεις είναι παρά φύσιν, ατιμωτικές, και πολύ μισητές, και ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε πλάνην, πώς εσείς οι έντιμοι βουλευτές μας, οι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων χριστιανών, θα ψηφίσετε τέτοιον νόμον, ο οποίος εμπαίζει κατά πρώτον λόγον τον Θεόν (αφού αντιστρατεύεται τις εντολές του), και κατά δεύτερον λόγον, εξευτελίζει την ανθρωπίνην αξιοπρέπειαν;   
Έχουμεν πληροφορηθεί ότι όλοι αυτοί που κάνουν ατιμωτικές (σύμφωνα πάντα με την Αγίαν Γραφήν)  πράξεις, προτίθενται να παρελάσουν στους δρόμους της Λευκωσίας στις 31 Μαΐου, στην λεγομένην παρέλασιν της «υπερηφανείας» (άκουσον-άκουσον), όπως την αποκαλούν.  
Ως βουλευτές, θα ανεχθείτε τέτοιαν βεβήλωσιν των δρόμων της Λευκωσίας, της Νήσου των Αγίων και Μαρτύρων; 
Δεν σκέφτεσθε την επίδρασιν προς τα παιδιά μας, που περιμένουν από τους μεγαλυτέρους, σωστήν καθοδήγησιν και παρουσίασιν σ’ αυτούς προτύπων  ανθρώπων προς μίμησιν;
Αυτά είναι τα πρότυπα που θα παρουσιάσουμεν στα παιδιά μας;

Ακούσαμεν ότι με αυτό το νομοσχέδιον, πρόθεσις μερικών βουλευτών είναι η υπεράσπισις των ομοφυλοφίλων, στις περιπτώσεις που υβρισθούν είτε κατακριθούν.
Και ερωτώμεν αυτούς τους βουλευτές:
Τους τιμίους ανθρώπους και προπαντός τα παιδιά μας, ποιος θα τους προστατεύσει από αυτούς που διαπράττουν αυτές τις ατιμωτικές (πάντα σύμφωνα με τον νόμον του Θεού) πράξεις; Διότι αν παρ’ ελπίδα ψηφισθεί αυτός ο νόμος, αυτοί θα αποθρασυνθούν και θα προσπαθούν με όλα τα μέσα να εμπεδώσουν στον λαόν μας και κυρίως στα παιδιά μας ότι αυτά που κάνουν είναι φυσιολογικά και ότι δεν παραβαίνουν κανένα νόμον είτε του Θεού είτε των ανθρώπων.

Παρακαλούμεν δε, να σημειώσετε, ότι αυτοί τους οποίους σκέφτεσθε με το εν λόγω νομοσχέδιον να προστατέψετε, ήδη άρχισαν να μας απειλούν. Μας είπαν ότι περιμένουν να ψηφισθεί αυτός ο νόμος και να μας κλείσουν το στόμα! Ακόμα μας είπαν ότι θα μας στείλουν και στην φυλακήν!

Φρονούμεν πως η ηθική κατάπτωσις είναι χειρότερη από την οικονομικήν. 
Προτιμούμεν να έχουμεν την έντιμον φτώχειαν, παρά την ευημερίαν με την ατιμίαν. 
Ξέρετε πολύ καλά πως αρχαίοι λαοί που παραδόθηκαν στα σαρκικά πάθη τους καταστράφηκαν, ενώ επιβίωσαν έθνη που είχαν ηθικές αντιστάσεις.

Ελπίζομεν ότι θα κάνετε συνετές σκέψεις και δεν θα ψηφίσετε το εν λόγω νομοσχέδιον. 

Διά το Παγκύπριον Χριστιανικόν Ορθόδοξον Κίνημα
ΠΑ.Χ.Ο.Κ. «Άγιος Νίκων ο Μετανοείτε»,

(Μαρίνος Σπετσιώτης –πρόεδρος)                                                             (Ανδρέας Ζαχαρουδιού –γραμματέας)

Κοινοποίησις: 
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου.

29 σχόλια:

 1. ούτε gay είμαι ούτε υπέρ της ομοφυλοφιλίας αλλά πιστεύω ότι μόνο κάποιος ηλίθιος σαν εσένα θα κοινοποιούσε τέτοιου χαμηλού επιπέδου ανακοίνωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά τα λέγει ο Αντρέας.

   Ο κ. Βασιλειάδης που είναι Διδάκτωρ θεολογίας δεν ξέρει από θεολογία ενώ ο Αντρέας που δεν έχει διαβάσει ποτέ την Αγία Γραφή from cover to cover είναι ο ειδικός για να μιλά για τα θέματα.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Ανδρέα, Όποιος δεν έχει επιχειρήματα καταφεύγει στις ύβρεις. Αν έχεις επιχειρήματα παράθεσέ τα. Οι αρχαίοι έλεγαν: "Η λέγε τί σιγής κρείττον ή σιγήν έχε"

   Διαγραφή
  3. Αντρίκκο μου, μας γράφεις: "Andreas25 Μαΐου 2014 - 12:32 μ.μ.
   ούτε gay είμαι ούτε υπέρ της ομοφυλοφιλίας αλλά πιστεύω ότι μόνο κάποιος ηλίθιος σαν εσένα θα κοινοποιούσε τέτοιου χαμηλού επιπέδου ανακοίνωση."

   Και μας θεωρείς τόσο πολύ ηλίθιους και αφελείς που θα σε πιστεύαμεν;

   Διαγραφή
 2. παριστάνεις και τον θεολόγο τρομάρα σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν τον παριστάνει. Είναι θεολόγος με ένα διδακτορικό και πάει για δεύτερο

   Διαγραφή
  2. Δεν παριστάνω τον θεολόγο αλλά είμαι θεολόγος. Εσύ όμως δεν φαίνεσαι να έχεις καθόλου θεολογικό λόγο!

   Διαγραφή
  3. Μαρτυρῶ, ὐπέρ, τῶν γραφθέντων τοῦ κυρίου Τελεβάντου καὶ τοῦ κυρίου Βασιλειάδη!

   Οἱ προλαλήσαντες εἶναι 1000% ἀπόφοιτοι καὶ διδάκτορες Θεολογικῶν Σχολῶν!

   Ἀνδρίκκο μου, ἐν τέλει, θὰ μὰς πεῖς ποιό ἀπὸ ὅλα σὲ ἐνόχλησε στὴν ἀνακοίνωση;

   Διαγραφή
 3. ΕΥΓΕ στον αξιότιμο κύριο Ζαχαρούδια!!!

  ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΕΙΩΜΕΝΟ το άρθρο του!

  Μην δίνουμε σημασία στις ηλιθιότητες του προλαλήσαντα αφού η Βίσση είναι το πρότυπό του, άρα μιλάμε, για ΤΟ επίπεδο! Έτσι Αντρικούϊ μου;

  Και μια και θεωρεί "χαμηλού επιπέδου" την περισπούδαστη αυτή δοκιμιογραφία μελέτησε και αυτά:

  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ

  1.[ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ “GAY PRIDE” ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ]
  http://apologitikaa.blogspot.com/2014/05/gay-pride.html

  2.[ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΤΟΥ "GAY PRIDE" ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ] http://apologitikaa.blogspot.com/2014/05/blog-post_3930.html

  3.[Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ "GAY PRIDE" ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ]
  http://apologitikaa.blogspot.com/2014/04/gay-pride_28.html

  4.[H “ΕΤΕΡΟΦΟΒΙΑ” ΤΩΝ “ΥΠΕΡΗΦΑΝΩΝ” ΚΙΝΑΙΔΩΝ]
  http://apologitikaa.blogspot.com/2014/05/h.html

  5.[ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ "ΟΜΟΦΟΒΙΑ";]
  http://apologitikaa.blogspot.com/2014/05/blog-post_9.html

  6.[ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ]
  http://apologitikaa.blogspot.com/2014/05/blog-post_3.html

  7.[Ένας ακόμη σχολιασμός, σε έναν ανώνυμο «συνάδελφο»!]
  http://apologitikaa.blogspot.com/2014/04/blog-post_25.html

  8.[ΜΙΑ «ΟΜΟΦΥΛΟ-ΦΙΛΙΚΗ» ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΦΙΛΟ «ΦΙΛΑΚΙΑ»!]
  http://apologitikaa.blogspot.com/2014/04/blog-post_4669.html

  9.[ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ "GAY PRIDE" !]
  http://apologitikaa.blogspot.com/2014/04/gay-pride.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για τις παραπομπές για τα άρθρα που αναφέρονται στην ομοφυλοφιλία. Προσθέτω και το πολύ αξιόλογο βιβλίο του π. Ανδρέα Περδίκη, το οποίο πραγματεύεται το θέμα της ομοφυλοφιλίας από ιατρικής πλευράς.

   Διαγραφή
  2. Ἐμεῖς εὐχαριστοῦμεν, κύριε Βασιλειάδη, γιὰ τῆν δημοσίευσην τῶν σχολίων μας!

   Διαγραφή
 4. Προς Νούνη
  1) η Βίσση με εκνευρίζει (αν και μερικά τραγούδια της μου αρέσουν). Αλλά σε γενικές γραμμές την βρίσκω απαίσια. Έχασες εδώ.
  2) δεν είμαι gay ούτε υπέρ της ομοφυλοφιλίας. Θα ήταν ίσως ότι χειρότερο για εμένα αν το παιδί μου ή ο αδερφός μου γινόταν ομοφυλόφιλος. Έχασες και εδώ.
  3) είμαι συνειδητός Χριστιανός και μάλιστα Ορθόδοξος κατόπιν δικής μου επιλογής και έρευνας και όχι γιατί έτυχε να γεννηθώ Κύπριος. Εσύ μάλλον ακολουθείς τη θρησκεία της οικογένειας σου και του τόπου σου, όπως κάνουν και οι ειδωλολάτρες στη ζούγκλα. Έχασες ξανά.
  4) βρίσκω το πιο πάνω κείμενο χαμηλού επιπέδου όχι για τις αναφορές του στην Αγία Γραφή (που είναι ορθές) αλλά στις ηλίθιες ανησυχίες που προσπαθεί να προβάλει, ότι δήθεν με το να προστατευτούν οι ομοφυλόφιλοι θα ξεκινήσει νέος διωγμός των Χριστιανών. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
  5) Η ομοφυλοφιλία μπορεί να "καταπολεμηθεί" όχι σαν κάτι μεμονομένο αλλά σαν μια συνέπεια της απομάκρυνσης από τον Θεό. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί ομοφυλόφιλοι θα εγκατέλειπαν την συνήθεια αυτή αν έρχονταν σε επαφή με τον αληθινό Χριστιανισμό. Αλλά πως θα γίνει αυτό με τέτοιες ανακοινώσεις και τέτοιους θεολόγους;
  6) ελπίζω να σε κάλυψα πλήρως. Είμαι σίγουρος ότι τώρα που εξήγησα τις θέσεις μου θα έχεις πολλά να συμφωνήσεις μαζί μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @Andreas

   1. Καλή ψυχούλα η κ. Άννα Βίσση, προτιμώ όμως την βυσσινάδα!

   2. Έχω μάθει στην ζωή να χάνω και να χαίρομαι!

   3. Η οικογένειά μου ήταν και είναι σχετικά, παντελώς αδιάφοροι, με τα θρησκευτικά θέματα και τις θρησκείες, έχουν άλλα ενδιαφέροντα, γι΄αυτόν τον λόγο, δεν ακολουθώ ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ, ουδεμία "οικογενειακή θρησκεία"...! Μακάρι να είσαι όμως εσύ συνειδητός και έχει ο Θεός και για εμάς τους ασυνείδητους!

   4. Την κοινότητα των ΛΟΑΔ ατόμων, ακόμα να καταλάβω, γιατί την προστατεύεις(;), και εάν όχι αυτήν, γιατί προστατεύεις την τρισάθλια κιναιδίστικη προπαγάνδα τους; Λαμβάνεις ποσοστά; Αναμένουμε τότε να δούμε τα υψηλού επιπέδου κείμενά σου..., ενυπόγραφα! Απο την στιγμή που, θεσμοθετημένα, ο κιναιδισμός των Gay pride, προστατεύεται, εις βάρος και κατά των Ορθοδόξων Χριστιανικών συμπολιτών και οικογενειών μας, πώς να αποκαλέσουμεν και να ονομάσουμεν διαφορετικά, ετούτην την νεοταξίτικη πολιτικάντικη ενέργειά; Πολυπολιτισμικότητα; Προοδευτισμό δια της "όπισθεν οδού"; Χαρούμενη(GAY) αντζέντα; Αποδοχή, κοινωνιολογική και πολιτειακή, της διαφορετικότητας, των αστόχων και εμπαθών υποανθρώπινων, παρα φύσην ενεργειών; Ή, φανερή ιδεολογικοποιήση με λάβαρα και σημαίες της απεχθέστατης και χείριστης ανωμαλίας; Όπως και να αποκαλέσουμεν τον κιναιδισμό, το παρανάλωμα της Οικουμενικής κινήσεως, ενεργειών, υπέρ των GAY PRIDE, είναι ολοφάνερος και σύγχρονος, ένας νέος διωγμός, κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, διωγμός κατά της παραδοσιακής κοινωνίας μας, διωγμός κατά των ιερών θεσμών και αξιών του έθνους μας, διωγμός κατά της ευλογημένης οικογενείας, διωγμός κατά του Μυστηρίου του Γάμου, διωγμός κατά της τεκνογονίας, διωγμός κατά των συνειδήσεών μας, διωγμός κατά των παιδιών μας κλπ...!

   5. Να σε προτείνουμε, ως συμβουλευτικό μέλος της του ΠΑΧΟΚ για να βγάζεις θεολογικότερες ανακοινώσεις; Αυτό είναι τελικά το πρόβλημά σου;

   5. Η γκάφα ολκής σου, είναι που νομίζεις, ότι τόσο ο αγαπητός πρόεδρος όσο και ο γραμματέας του ΠΑΧΟΚ είναι απόφοιτοι θεολογικών Σχολών! Η ανακοίνωση είναι αρκετά καλή εάν προσθέσεις και τον παράγοντα αυτό!

   6. Ασφαλέστατα και δεν με έχεις καλύψει πλήρως! Και να ήθελα να συμφωνήσω σε κάτι δυσκολεύομαι να το πράξω..., διότι στο γενικό πνεύμα και ειδικό γράμμα, των γραφθέντων σου, διαφωνώ κάθετα και οριζόντια...! Μπορείς όμως να με αποκαλείς Παναγιώτη για αρχή! Μελέτησε όμως και τα όσα άλλα μελετήματα παραθέσαμεν και τα ξαναλέμεν!

   Διαγραφή
 5. Τα πτυχία της θεολογίας δεν σας κάνουν θεολόγους. Ο φίλος σας ο Πιτσιλλίδης έχει και αυτός πτυχία θεολογίας, τον θεωρείτε θεολόγο όμως;; Όχι φυσικά. Άσε που είναι και φανατικός υπέρμαχος της ομοφυλοφιλίας και ο ίδιος ομοφυλόφιλος. Άρα τον χαρτοπόλεμο περί πτυχίων άστε τον στην άκρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εμ τότε τι μας κάνουν; Γεωλόγους ή Βιολόγους;

   Τα πτυχία της θεολογίας μάλλον, θές να πείς, δεν μας κάνουν Θεολόγους! Ο κ. Πιτσιλλίδης είναι θεολόγος, απόφοιτος Θεολογικής Σχολής! Προσωπικά τον θεωρώ θεολόγο και όχι Θεολόγο! Αθεολόγητος είναι, διότι διδάσκει Οικουμενιστική θεολογία, καθώς πολλοί Οικουμενιστές θεολόγοι καθηγητές!

   Επιλέγω να κοιτάξω την δική μου καμπούρα, αντί των αλλονών!

   Άρα, τα πτυχία της θεολογίας, μας κάνουν θεολόγους ή θεολογούντας και όχι, Θεολόγους ή Θεόπτες!

   Να εικάσω, ολάκερη φλυαρία "περι πτυχίων" διότι σου έμεινε ψυχολογικό αποθημένο;

   Διαγραφή
 6. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα ο Αντρέας να μας αποκαλύψει την ταυτότητά του για να ξέρουμε πού πηγαίνει το πράγμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σιγά μην μας απαοκαλύψη την ταυτότητά του ο Ανδρίκκος μας!

   Το που πηγαίνει το πράγμα, είναι ολοφάνερο....!

   Διαγραφή
  2. Νούνη το θέμα είναι απλό. Οι gay έκαναν μια εκδήλωση. Πώς απειλούν την Ορθοδοξία ή τον θεσμό της οικογένειας; Θα τους δει κάποιος και θα πει «α, πάω να γίνω και εγώ gay» ;; Λίγο τραβηγμένο. Εξάλλου όταν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος και θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι σωστό τότε ο ίδιος θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας. Ποιος ο λόγος τώρα να βγάζεις ανακοινώσεις και να κάνεις αντι-πορείες;
   Βέβαια εσύ τώρα αποφάσισες ότι είμαι ομοφυλόφιλος απλά και μόνο επειδή υπερασπίστηκα το δικαίωμα τους να κάνουν μια εκδήλωση. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό. Απλώς σου είπα πιο πάνω ότι δεν βλέπω κανένα διωγμό των Χριστιανών από τους gay. Με το ζόρι διωγμός δηλαδή;;
   Εσύ λες «Ή, φανερή ιδεολογικοποιήση με λάβαρα και σημαίες της απεχθέστατης και χείριστης ανωμαλίας;». Οκ. Παραδέχομαι ότι υπάρχει μια τάση ιδεολογικοποιήσης της ομοφυλοφιλίας. Αλλά είσαι σίγουρος ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τις προτιμήσεις κάποιου ανθρώπου; Άρα δεν είναι «διωγμός κατά της ευλογημένης οικογενείας, διωγμός κατά του Μυστηρίου του Γάμου,». Εκείνοι έτσι και αλλιώς δεν ενδιαφέρονται για εκκλησιαστικούς γάμους και οικογένειες. Το πολύ να ζητήσουν πολιτικό γάμο τον οποίο εσύ περιφρονείς. ( Άλλο κόλλημα και αυτό με εσάς όλους, που δεν θέλετε να ακούσετε για πολιτικό γάμο.)
   Πάμε στο ΠΑΧΟΚ τώρα. Θεωρώ λανθασμένη εκ φύσεως την ύπαρξη παρα-εκκλησιαστικών οργανώσεων. Αν λάβεις και υπόψη ότι μαζεύουν τον κάθε ακραίο τότε αντιλαμβάνεσαι ότι το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο. Και δεν αναφέρθηκα καθόλου στον πρόεδρο σας ούτε στον γραμματέα σας. Τα σχόλιο μου ήταν για τους Τελεβάντο και Βασιλειάδη.
   Τελειώνοντας, μπορείς να δεις τη φωτογραφία μου και όλα τα στοιχεία μου με ένα απλό κλικ στο όνομα μου. Ο Τελεβάντος όμως αποφάσισε ότι είμαι ο Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος.
   Μιας και μιλούμε για τέτοια θέματα, σε προκαλώ να ερευνήσεις γιατί ο Τελεβάντος έφυγε από την Κύπρο και κρύβεται στην Αμερική εδώ και τόσα χρόνια. Θα εκπλαγείς!!!!!

   Διαγραφή
 7. ΠΡΟΣ Andreas!

  Ανδρίκκο μου, με τις πρώτες προτάσεις-γραμμές σου, αντιλαμβάνομαι βασικά, ότι δεν έχεις κάνει σοβαρή μελέτη στο εν λόγω θέμα!
  Το θέμα δεν είναι καθόλου απλό, καθώς το νομίζεις ή θέλεις να μας το παρουσιάσεις!

  Τα Gay Pride, γίνονται Οικουμενικά όλως παραδόξος και δεν υφίσταται συγκριτικά, η στοιχειώδη κατανόηση και σοβαρότητα στο γραφθέν σου: «έκαναν μια εκδήλωση» με τα ετήσια ανά την οικουμένη, πανηγύρια της ανωμαλίας!

  Μία εκδήλωση εν Κύπρω θα ήταν, εάν δεν είμασταν υποχρεωμένοι να ανεχόμασταν ανά την υφήλιο κάθε τρίς και λιγάκι να παρακολουθάμε τα ανώμαλα καμώματα τους, δημόσια, στους δρόμους και στις πλατείες!
  Αν μη τι άλλο, οι Συνταγματικοί νόμοι, περι προστασίας των χρηστών ηθών, θεσμών και εθίμων αλλά και κατά τόπους παραδόσεων που πήγανε;

  Γι΄αυτό λοιπόν διαφωνώ μαζί σου, ως προς την «μία εκδήλωση» αλλά και την απλότητα του θέματος!

  Άλλο είναι ένα Οικουμενικό ζήτημα, το οποίο έχει την τάση να καταστεί πολιτειακός θεσμός, με μία σειρά 15νθήμερων εκδηλώσεων σε κάθε κράτος και ένα άλλο θέμα, ο απλοϊκός τρόπος που αντιλαμβάνεσε το ζήτημα! (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΕΡΩΤΑΣ όμως: «Πώς απειλούν την Ορθοδοξία ή τον θεσμό της οικογένειας;», χωρίς να θέλω να αποφύγω να απαντήσω, επιλέγω να ψάξεις ολίγον τι, βαθύτερα το θέμα, μελέτησε εάν διαθέτεις χρόνο και όσα παρέθεσα πιό πάνω και θα κατανοήσεις βαθύτερα που έγκειτε η απειλή! Συνεχίζω να επεκτείνω όμως τον προβληματισμό μου και να απορώ, γιατί σώνει και καλά τα ΛΟΑΔ άτομα να θέλουν να διασπάσουν και να διαιρέσουν τις παραδοσιακές (Ρωσία, Σερβία, Γεωργία, Ρουμανία, Ελλάδα, Κύπρος κ.α.), Ορθόδοξες Χριστιανικές, ειδικά κοινωνίες, με τις ευλογίες μάλιστα, μερικών, πολιτικών αρχηγών και πολιτικών κομματιδίων;

  Συνεχίζω να απορώ, μαζί, με ένα άξιο μελέτης άρθρο:

  http://redskywarning.blogspot.com/2012/06/gay-pride.html


  “… Ποιους εξυπηρετεί ο τεμαχισμός της κοινωνίας σε ομάδες που διεκδικεί η κάθε μία «τα δικαιώματά της»; Και όταν τα δικαιώματα του ενός προσβάλλουν τα δικαιώματα του άλλου, ποια θα επικρατήσουν; Πως επιχειρείται από τους ομοφυλόφιλους να κερδιθεί ο σεβασμός στα «δικαιώματά» τους και στην «διαφορετικότητά» τους, όταν οι ίδιοι προσβάλλουν (πολλές φορές βάναυσα) τα «ιερά και όσια» των άλλων (της πλειοψηφίας); Να θυμηθούμε την περσινή αφίσα με τον εύζωνα; Ή το αντιχριστιανικό παραλήρημα που ακούγεται και εκφράζεται σε πολλά gay pride στο εξωτερικό; Αφού ένας κύριος λόγος για τα Gay Pride είναι η «διεκδίκηση δικαιωμάτων», γιατί συνεχίζουν να γίνονται παρελάσεις σε αρκετές χώρες που αυτά τα δικαιώματα πλέον έχουν δοθεί (νομιμοποίηση «γάμου», υιοθεσία παιδιών); Ποιος ο λόγος ύπαρξης των παρελάσεων πλέον; Ποια άλλα «δικαιώματα» πρέπει να κατακτηθούν; Μήπως η δια νόμου υποταγή των υπολοίπων (δηλ. της πλειοψηφίας) στην ομοφυλοφιλική ατζέντα;… “

  Και βάση όλων αυτών, των «απλών» αποριών μου, αλλά και άλλων τόσων που θα εντοπίσεις, στα προσωπικά μελετήματά μου, ειλικρινά, ακόμα απορώ και προβληματίζομαι, πώς ένας «συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός»(καθώς εσύ μας το εδήλωσες!) εκφράζεις τόσο απλοϊκά ερωτήματα, τύπου: «Πώς απειλούν την Ορθοδοξία ή τον θεσμό της οικογένειας;»!

  Δεν νομίζεις, ότι θα πρέπει να ιδρώσεις και να ερευνήσεις, για να καταλάβεις και να κατανοήσεις τις απαντήσεις των ερωτημάτων σου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Φυσικά, ακόμα παραμένουν δύο άλυτες απορίες μου:

  α) Ποιά είναι τα θεολογικά αντιεπιχειρήματά σου για την ανακοίνωση του ΠΑΧΟΚ;

  Και β) Γιατί, υποστηρίζεις και συνηγοράς υπέρ των ενεργειών, των ΛΟΑΔ ατόμων;

  Αυτό διαχέεται, στο όλο πνεύμα των σχολιασθέντων σου!

  Ωστόσο, το μέχρι στιγμής σχόλιό μου αφορά, ΜΟΝΟΝ την πρώτη παράγραφό σου και ειδικά ΜΟΝΟΝ την 1,5 γραμμή, ενώ προσπερνώ τις ανόητες εικασίες σου και τα παιδαριώδη και ανώριμα παραδείγματά σου!

  Αυτό που κατανοώ εν πρώτοις, απο τις πρώτες γραμμές σου είναι ότι είσαι ένας επιπόλαιος άνθρωπος και αφελής «Χριστιανός», που δεν έχεις παιδάκια, και ως εκ τούτου, φέρεις ολοκληρωτική αδυναμία, να κατανοήσεις, το ολιστικό αντίκτυπο στην παιδική ψυχολογία, των παιδιών μας, με όλο αυτό το παγκόσμιο, παναγύρι της παρα φύσην ανωμαλίας, το οποίο μάλιστα, και θεσμικά προβάλλεται και στην «αυλή μας»....!

  ΥΓ.
  Όταν «φυσικά-αφύσικα», ένα αμάρτημα, γίνεται ιδεολογία, φέρει λάβαρα και σημαίες, φέρει φανατικούς οπαδούς και εξαπλώνεται οικουμενικά, με δόλια μέσα, κυρίως με την προπαγάνδα, τότε έχουμε ΑΙ-ΡΕ-ΣΗ!
  Όταν έχουμεν, μίαν αίρεση, τότε η Ορθόδοξη Εκκλησία, διώκεται, ναί ή ού;

  Η αίρεση τώρα( ως η ιδεολογικοποίηση του κιναιδισμού ή της ετεροφυλόφιλης πορνείας=νεονικολαϊτισμός), ως νόσος, απειλεί την Ορθοδοξία μας, απειλεί τα μέλη της, και την Εκκλησία μας;

  Απειλεί την πίστη μας; ΝΑΙ ή ΟΥ;

  Και εάν μία νόσος, είναι και θανατηφόρα, και μάλιστα εξαπλώνεται ραγδαία, πώς την αντιμετωπίζουμεν;

  Την αντιμετωπίζουμεν με το δικό σου στύλ και μοτίβο: «Νούνη το θέμα είναι απλό. Οι gay έκαναν μια εκδήλωση.»;

  Για την απειλή του θεσμού της οικογενείας, θα σε αφήσω να το μάθεις αφ΄εαυτού σου!

  *(Στα υπόλοιπα,πολύ ευχαρίστως, ότι γνωρίζω θα σε απαντήσω, πρώτα ο Θεός, μόλις βρώ χρόνο...!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πάμε τώρα να απαντήσουμε στην δεύτερη παράγραφό σου!

  Φυσικά και έχεις παρεξήγησει την στάση μου και δεν έχω αποφασίσει καθόλου εάν είσαι και τι είσαι, ούτε κάν με απασχολεί εάν είσαι και τι δέν είσαι, διότι καθώς προέγραψα, προσπαθώ να βλέπω τις καμπούρες μου!

  Ωστόσο, με προβληματίζει το γεγονός των δηλώσεων σου, και απορώ ποιός «συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός», θα υποστήριζε το «δικαίωμα εκδηλώσεως», και εννοείς, ως μη όφειλες, τις πολλαπλές δημόσιες κιναιδίστικες εκδηλώσεις, με κατάληξη, το δημόσιο ανώμαλο καρναβάλι, το παρα φύσην Gay Pride!

  Φυσικά, δικαίωμά σου, να μην βλέπεις διωγμό, να μην βλέπεις την υπεριώδη ακτινοβολία, να μην βλέπεις ταγκαλάκια και αγγελάκια, απλή υποκειμενική άποψη εκφράζεις, έλα όμως που υφίστανται και ορώνται, και τα τρία!

  Σιγά μην κάτσω να προσπαθώ να σε πείσω για την ύπαρξη και των τριών!

  Έχεις το δικαίωμα να πιστεύεις σε ότι θές και σε εκφράζει, μόνο κουραφέξαλα και ανοησίες μην μας γράφεις δημοσίως και έχει ο Θεός!
  Φυσικά ο κάθε καλοπροαίρετως αναγνώστης μας, μπορεί να κάνει μία κοινωνιολογική, διαδικτυακή έρευνα, για να εντοπίσει, τον εσχατολογικό διωγμό των Χριστιανών υπό των κιναίδων!

  http://www.lifesitenews.com/news/gay-activists-hurl-feces-at-german-parents-protesting-pro-gay-school-curric

  Εδώ, οι ξένοι ομοφυλόφιλοι, χλευάζουν και πολεμούν την Παπική και Προτεσταντική ομολογία τους, τα πιθηκάκια της Κύπρου και Ελλάδας τι πράττουσιν;

  Ή μήπως κατανοούν τις βαθύτερες θεολογικές διαφορές και θα κάνουν θρησκειολογική διάκριση εν σχέσει με την Ορθοδοξία μας;

  Ας λάβουμεν μίαν κοινωνιολογική γεύση του συγχρόνου διωγμού, κατά των, ανά την οικουμένη Χριστιανών (ανεξαρτήτων ομολογιών!) για να συμπεράνουμε εν τέλει, εάν έχει δίκαιο ο Ανδρίκκος μας:

  1. http://redskywarning.blogspot.com/2013/06/gay-pride.html

  2. http://redskywarning.blogspot.gr/2014/02/blog-post_6.html

  3. ΣΚΩΤΙΑ: Η αστυνομία συνέλαβε χριστιανό κήρυκα επειδή έλεγε ότι η ομοφυλοφιλία είναι αμαρτία
  http://redskywarning.blogspot.gr/2013/07/blog-post_9636.html

  4. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Η αστυνομία σκέψης συνέλαβε χριστιανό επειδή μιλούσε δημόσια για την ομοφυλοφιλία
  http://redskywarning.blogspot.gr/2013/07/blog-post_9636.html

  5. Ὁμοφυλοφιλία καί Νέα Τάξη Πραγμάτων
  http://thriskeftika.blogspot.com/2014/07/m.html

  6. Πρωτοβουλία της ΕΕ επιδιώκει να επιβάλει τη νομοθεσία για τα «εγκλήματα μίσους» κατά ομοφυλόφιλων σε όλα τα κράτη μέλη http://redskywarning.blogspot.com/2014/01/blog-post_16.html

  7. Είμαστε έτοιμοι για “gay τραμπουκισμούς”; http://redskywarning.blogspot.com/2014/01/gay.html


  8. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Βίαιη επίθεση όχλου φεμινιστριών υπέρ των αμβλώσεων σε Καθολικό ναό και πιστούς (video) http://redskywarning.blogspot.gr/2013/12/video.html

  9. ΗΠΑ: «Ή κάνεις “γαμήλιες” τούρτες σε ζευγάρια ομοφυλόφιλων ή χάνεις τα προς το ζην», είπε δικαστής σε χριστιανό ζαχαροπλάστη http://redskywarning.blogspot.com/2013/12/blog-post_14.html


  10. ΗΠΑ: Καταδικαστική απόφαση κατά χριστιανής φωτογράφου που αρνήθηκε να αποθανατίσει τελετή «γάμου» ομοφυλόφιλων http://redskywarning.blogspot.gr/2013/11/blog-post_7890.html

  11. ΗΠΑ: Οπαδοί της «ανεκτικότητας» τιμωρούν χριστιανή ανθοπώλισσα http://redskywarning.blogspot.gr/2013/04/blog-post_9525.html

  Φαντάζομαι καθώς μελετήσεις σοβαρά και σταθερά τα νέα δεδομένα, που σου παραθέτω φιλότιμα, εικάζω ότι θα αλάξεις το ηλίθιο τροπάρι που μας συνέγραψες: "Απλώς σου είπα πιο πάνω ότι δεν βλέπω κανένα διωγμό των Χριστιανών από τους gay. Με το ζόρι διωγμός δηλαδή;;"

  Λές να βγάλαμεν απο την φαντασία μας, τον διωγμό υπό των κιναίδων;

  (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πάμε τώρα να προσπαθήσουμε, να σου απαντήσουμε στην Τρίτη παράγραφο, στην οποία γράφεις: «Εσύ λες..., εσύ περιφρονείς.».

  Μία πρώτη θετική σκέψη που κάνω για αυτό το σχόλιό σου, είναι που, πάλιν καλά και βρήκες το κουράγιο να παραδεχθείς και κάτι...!

  Ερωτάς και πάλιν: «Αλλά είσαι σίγουρος ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τις προτιμήσεις κάποιου ανθρώπου;»!

  Να αντιστρέψω το ερώτημα;

  Εσύ είσαι σίγουρος, ότι μία ιδεολογία η οποία λαμβάνει σάρκα και οστά, σε πολιτείες, στους δρόμους, στις πλατείες, στα σχολειά, και στις εργασίες, ( τρανή απόδειξη τα φεστιβάλ υπερηφανίας!), μαζί, με ισχυρές δόσεις προπαγάνδας, απο άπαντα τα Μ.Μ.Ε., είναι καθόλου δύσκολο να διαμορφώσεις νέες συνειδήσεις, να διαμορφώσεις μία νέα κοινωνία;

  Οι βασικές αρχές της ψυχολογίας πάντως μας το ξεκαθαρίζουν!

  Στον ίδιο βαθμό και η Ορθόδοξος Θεολογία μας, με το «εκ του ειδέναι φύσει ορέγονται...»!

  Φυσικά, θεωρώ, επειδή κυρίως, το όλο θέμα, είναι θέμα πνευματικό, αλλά παράλληλα και θέμα πίστεως (μια και ως ιδεολογία εμπίπτει σε κακοδοξία και αίρεση) η προσωπική μου γνώμη και άποψη είναι παντελώς άχρηστη, γι’ αυτό τον λόγο ας δούμε τι γράφει ένας επιστήμονας, επίσκουρος καθηγητής της Χειρουργικής επιστήμης για το θέμα: “Ομοφυλοφιλική «κατήχηση» στα σχολεία της Δύσης
  Του Εμμ. Παναγόπουλου, Αμ. Επικ. Καθηγητού Χειρουργικής, τ. Συντ/στή Διευθυντή, Χειρουργού ΕΣΥ”
  http://aktines.blogspot.com/2014/05/blog-post_7.html

  Ασφαλέστατα και μία ιδεολογικοποίηση ενός αμαρτήματος, καθώς της αρσενοκοιτίας, εκτρώσεων, πορνείας ή και μοιχείας κ.α., είναι διωγμός κατά της ευλογημένης οικογένειας!

  Ασφαλέστατα και ως πλάνη, αίρεση, κακοδοξία πλέον, ο Νικολαϊτισμός, ο Κιναιδισμός, ο Νηπιοσφαγιασμός (σε σύνδεση με τον φεμινισμό), λόγου χάρη, κλονίζουν, διώκουν και απαξιούν, συνθέμελα, τα θεμέλια του Μυστηρίου του Γάμου!

  Είσαι με την ιδέα, εάν στην κοινωνία μας επικρατήση, ένα απο τα τρία, ή και τα τρία μαζί αυτά αιρετικά και ιδεολογικά συστήματα, τα οποία νοσούν την ανθρώπινη προσωπικότητα, θα παραμείνουν άνθρωποι προσανατολισμένοι στο να ποθούν να φτιάξουν ευλογημένες οικογένειες;
  Το έργο το έχουμε ξαναδεί, μαυρόασπρο, προ Χριστού μάλιστα, με την έξαρση του Σοδομισμού, της πορνείας κλπ. και την αγανάκτηση του Θεού μας...! Εάν μελετούσαμε λιγάκι την Αγία Γραφή, ως «συνειδητοί Χριστιανοί» καθώς δηλώνουμε δημόσια, ομολογιακά, δεν θα πετούσαμεν κοτσάνες, και ούτε θα γράφαμεν ανοησίες ολκής!

  Ωστόσο είναι φανερή η απλοϊκότητα της σκέψης σου καθώς γράφεις τα αμίμητα και εντελώς ηλίθια, εκτός τόπου και χρόνου βασικά: «Εκείνοι έτσι και αλλιώς δεν ενδιαφέρονται για εκκλησιαστικούς γάμους και οικογένειες.»

  Καλέ μου φίλε σε ποιόν κόσμο ζείς;

  Εάν είχε κόκκο αληθείας ο λόγος σου τότε προς τι η ανάγκη των κιναίδων, να αναγνωριστούν οι ανώμαλες ενέργειές των, απο τα διάφορα θρησκεύματα και να ποθούν..., έναν «εκκλησιαστικό γάμο»; Και εκκλησιαστικό όμως να μην θέλουν, θέλουν πολιτικό γάμο, θέλουν σύμφωνα συμβίωσης, θέλουν παιδάκια να υιοθετήσουν..., ενώ με την ενετελώς άστοχη λογική σου, κατά τα άλλα δεν θέλουν οικογένειες, ε;

  Μετά ψάχνει για μυαλά η NASA;

  ΣΟΥΗΔΙΑ: Πρώτος «γάμος» ομοφυλόφιλων σε Συναγωγή
  http://redskywarning.blogspot.com/2013/06/blog-post_28.html

  Πρεσβυτεριανή Εκκλησία των ΗΠΑ: Οι γάμοι ομοφυλοφίλων είναι χριστιανική πράξη http://www.tanea.gr/news/world/article/5133299/presbyterianh-ekklhsia-twn-hpa-oi-gamoi-omofylofilwn-einai-xristianikh-praksh/


  Πρώτος γάμος ομοφυλοφίλων σε βρετανική εκκλησία http://www.newsbeast.gr/world/arthro/666971/protos-gamos-omofulofilon-se-vretaniki-ekklisia/

  ΔΑΝΙΑ: Υποχρεωτικός ο "γάμος" των ομοφυλόφιλων στις εκκλησίες
  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/06/blog-post_5304.html#ixzz39nb6ocof

  «Εμφύλιος» στην Αγγλικανική Εκκλησία για τους γάμους των ομοφυλοφίλων http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=5187&catid=7  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Μία άλλη ανόητη και άστοχη προσπάθεια σου να μας πλήξεις, λές και είναι προσωπικό το όλο θέμα, γράφεις τα εντελώς ανόνητα: [Το πολύ να ζητήσουν πολιτικό γάμο τον οποίο εσύ περιφρονείς. ( Άλλο κόλλημα και αυτό με εσάς όλους, που δεν θέλετε να ακούσετε για πολιτικό γάμο.)]
  , χωρίς να κάνεις τον κόπο να δείς το θέμα, τουλάχιστον, σφαιρικά και κοινωνιολογικά:

  ΓΑΛΛΙΑ: Μεγαλειώδης διαδήλωση κατά του «γάμου» των ομοφυλόφιλων στο Παρίσι http://antipliroforisi.blogspot.com/2013/01/blog-post_4377.html

  Ελπίζω να ρίξεις μερικές ματιές για να κατανοήσεις βαθύτερα το θέμα, ώστε, να πάψεις να γράφεις κουραφέξαλα δημόσια και να ρεζιλέυεσε, δυστυχώς για σένα, είσαι παντελώς άσχετος με το ζήτημα που τολμάς να σχολιάζεις, γι΄αυτό με προβληματίζει βαθέως, ποιό να είναι το βαθύτερο κίνητρο της παρέμβασης σου;

  Αυτό που διαπιστώνω, σταδιακά, είναι ότι τα κίνητρά σου δεν είναι αγνά και καλοπροαίρετα, όση στάκτη και να μας ρίξεις στα μάτια, περι «συνειδητού Χριστιανού», εάν εσύ είσαι συνειδητός, και γράφεις όσα γράφεις, τότε εμείς ολοι, τι να είμαστε άραγε;

  Τα στοιχεία και οι αποδέιξεις είναι διάχυτες στον διαδικτυακό χώρο, αλήθεια, με βάζεις ωστόσο σε πειρασμό, να απορήσω, το διαδίκτυο, σε τι σε χρησιμεύει στην τελική;

  (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Πάμε και στο ΠΑΧΟΚ τώρα, που είναι πλέον πασιφανές τις πάσιν, ότι αυτό είναι που σε κατατρώγει κατουσίαν!

  Παρόλον, που κανείς, δεν έχει ζητήσει την προσωπική σου άποψη και γνώμη ,για το Εκκλησιαστικό Κίνημα ΠΑΧΟΚ, ωστόσο να σου δώσω μίαν απαιτούμενην απάντηση, χωρίς να είμαι φυσικά υπόχρεως, αλλά ως πρώην γραμματέας και ενεργό μέλος (απο τα ιδρυτικά μέλη!), του ΠΑΧΟΚ, νοιώθω την ανάγκη να υπερασπίσω την αλήθεια και το καθολοκληρίαν, εκκλησιολογικό, ετούτο κίνημα!

  ΓΡΑΦΕΙΣ: «Θεωρώ λανθασμένη εκ φύσεως την ύπαρξη παρα-εκκλησιαστικών οργανώσεων.»

  Πώς ορίζεις και εννοείς τον όρο: παρα-εκκλησιαστικών οργανόσεων;

  Παραεκκλησιαστική οργάνωση, θεολογικά και εκκλησιολογικά είναι, λόγου χάρην, η σχισματικοαιρετική "Μακεδονική Εκκλησία", είναι οι παρασυναγωγές και σέκτες των ΓΟΧ π.χ., εν ολίγοις, οι ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, οργανώσεις! Πράγμα, που δεν έχει εκκλησιολογική ισχύ, στην περίπτωση του ΠΑΧΟΚ, διότι άπαντα τα μέλη του, έχουν ΚΟΙΝΩΝΙΑ με την Αρχιεπισκοπή Κύπρου και με τις κατά τόπον ενορίες και Μητροπόλης τους, εάν λειτουργούσαν αρίστως τα αντιαιρετικά γραφεία και οι ενοριακός βίος θα ήταν περιττή η παρουσία του Ιστορικού πλέον Θρησκευτικού κινήματος, μέχρι τότε όμως, το έχουμεν ανάγκη!

  Εάν τον εννοείς ταυτόσημα με τις θρησκευτικές οργανώσεις εν Ελλάδι πέφτεις έξω και πλανάσε πλάνην οικτράν διότι ουδεμίαν σχέσην έχουν!

  Το ΠΑΧΟΚ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «παραεκκλησιαστική οργάνωση», καθώς υποτιμητικά και χλευαστικά το αποκαλείς, αλλά Εκκλησιαστικό και θρησκευτικό κίνημα, εντός Εκκλησίας, το οποίο δημιουργήθει και ιδρύθει, με τις ευλογίες του αγίου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Αρχιμ. Γέροντα Αθανασίου και με την ευλογία του Μητροπολίτου Κύκκου και Τυλληρίας Νικηφόρου, που κύριως σκοπός του ΠΑΧΟΚ, είναι ο Αντιαιρετικός αγών, μιά και απο την Εκκλησια της Κύπρου μας, απουσιάζει παντελώς, ο αντιαιρετικός αγώνας κατά της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού και Παπισμού, ελέω αιχμαλωσίας της Εκκλησίας μας, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο παρασυναγωγών και αιρετικών και κακόδοξων Εκκλησιών(ΠΣΕ)!

  Όσο παρεκκλησιαστική οργάνωση είναι το ΠΑΧΟΚ, άλλο τόσο είναι και οι ιστορικές, Ιερές Μονές μας(sic), το οποίο ίδρυσαν, για τις χωροχρονικά, ιστορικές ανάγκες, του πιστού λαού μας...!

  Η Συνείδηση (κλήρος και λαός) της Τοπικής Αυτοκέφαλης Εκκλησίας μας, αναγνώρισε την ανάγκη και δημιούργησε και ίδρυσε το Θρησκευτικό, αυτό κίνημα, του ΠΑΧΟΚ!

  Υπάρχει, έστω και μία Μητρόπολη, εν Κύπρω, που να ασκεί αντιαιρετικό αγώνα, κατά της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού και κατά του ΠΣΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Το ΠΑΧΟΚ επίσης έχει δημιουργηθεί και για άλλους σκοπούς..., σκοπούς τους οποίους καταγράφει το καταστατικό με πάσαν σαφήνεια, εξ΄ού και ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α΄, το αποδέχθηκε, το ενέκρινε ως εκκλησιαστικό κίνημα και θρησκευτική οργάνωση, υπογράφοντας την δημιουργία του με την ερυθρά μελάνη...!

  Είναι κοινό μυστικό, η δυναμική επίδραση του ΠΑΧΟΚ, στις εκάστοτε Μητροπολιτικές και Αρχιεπισκοπίκες εκλογές..., πράγμα που ανησυχεί, τα μέγιστα, μερικούς φιλόδοξους κληρικούς και Ιεράρχες...!

  Εάν όντως έχει αλήθεια ο λόγος σου, περι «παραεκκλησιαστικής οργάνωσης» τότε 16 χρόνια, ενεργούς δυναμικής δράσης, του ΠΑΧΟΚ, γιατί η εκάστοτε διαχρονικά Ιερά Σύνοδος, δεν διέλυσε και δεν κατήργησε το Αντιαιρετικό ετούτο κίνημα ή ακόμα, τι την εμποδίζει να το πράξει την σήμερον;

  Στο καταστατικό ωστόσο του Κινήματος στο Άρθρον 3 αναφαίρει ξεκάθαρα: «Η στενή συνεργασία μετά της Διοικούσης Εκκλησίας, εις την διάθεσην της οποίας θα ευρίσκονται όλα τα μέλη του Κινήματος..» Πράγμα που έχει αποδείξει τρανώς στην 16χρονη εκκλησιαστική πορεία του!

  Οι ακράιοι ανέκαθεν υπήρχαν και θα υπάρχουν άχρι της συντελείας, η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΧΟΚ, δεν το κουμαντάρουν ακραίοι άνθρωποι, αλλά συνετοί και συνεργαζόμενοι αρίστως με την Διοικούσα Εκκλησία μας, εάν γινόταν το λάθος και στην διοίκηση του ΠΑΧΟΚ ανέβαιναν ακραίοι άνθρωποι, θα είχαμε και ακραία εκκλησιολογικά φαινόμενα...., δόξα τω Θεώ όμως, έχουν γνώσιν οι φύλακες!

  Τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΧΟΚ όσο και ο νύν γραμματέας είναι εξαίρετες προσωπικότητες και όχι τυχαία πρόσωπα, όσον αφορά τώρα την άποψή σου για τους κυρίους Τελεβάντο και Βασιλειάδη, θεωρώ με το ολίγον που τους γνωρίζω, ότι μιά χαρά άνθρωποι είναι, και η διάθεση σου είναι να τους κατακρίνεις άνευ λόγου και αιτίας!

  Και σίγουρα, άνθρωπον ακράιον, δεν έτυχε να γνωρίσεις εις την ζωή σου!!!

  Εάν είσαι ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως, μόνο ο..., ο Θεός, ο... Τελεβάντος και εσύ θα το γνωρίζεις, αλλά εάν είσαι όντως, θα ήταν πολύ περίεργο να γράφεις με ψευδώνυμα....!

  Αδυνατώ, εκ φύσεως, να μεταβληθώ σε Σέρλοκ Χόμς και αφήνω τους αναγνώστες μας να σκεφτούν και να κρίνουν, τα όσα εκπέμπει και εκφράζει το γραπτό σου σχόλιο....!

  ΤΕΛΟΣ, η τελευταία παράγραφός σου αποδεικνύει την έμεση, συκοφαντική και κακοπροαίρετη στάση σου, κατά των αξιότιμων προσώπων που με εμπάθεια αναφέρεσε σε άπαν τον σχολιασμό σου!

  Αδυνατώ παντελώς, ως τρεπτός άνθρωπος, να αντιληφθώ την σχέση του θέματος του κιναιδισμού, με τον σεβαστό μας, κύριο Παναγιώτη Τελεβάντο(;!!!)

  Ερευνητής θεολογικών και θρησκειολογικών θεμάτων είμαι, και όχι η Άγκαθα Κρίστη ή ο Αστυνόμος Θεοχάρης ή ο Μπέκας ή έτσω, ο διαδικτυακός κουτσομπόλης των Ιστολογιών! Άρα, πάει περίπατο και τζερεμέν η ανόητη πρόκλησή σου, διότι προσωπικά, απαξιώ, αδιαφορώ, διότι δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ, με το παρελθόν, το παρόν ακόμα και το μέλλον του κ. Τελεβάντου και του κάθε Τελεβάντου, διότι ο γράφων στη Τέλος των Ημερών θα δώσει λόγο για την δική του ψυχή και όχι για την ψυχή του όποιου Τελεβάντου!

  Ωστόσο είναι καθυπερβολήν συκοφαντικό ψέμα, το ότι ο κ. Τελεβάντος, κρύβεται στην Αμερική, διότι, και την διεύθυνση του σπιτιού του γνωρίζουμεν, και τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου του, γνωρίζουμεν, αλλά και την περιοχή που διαμένει γνωρίζουμεν!

  Μην αναφέρω, άλλες λεπτομέριες, και εκπλαγείς στην τελική, εσύ, αγαπητέ μου κουτσομπόλη!

  Ο Θεός να λυπηθεί την ψυχούλα σου αδελφέ μου και να σε φωτίσει, διότι δημοσίως τα κατάφερες να αποκαλύψεις το προσωπείο σου!

  Εύχομαι, πραγματικά, να μην ξαναεπενέλθω, διότι με την δόλια και συκοφαντική σχολιογραφία σου, μου χαλάς την «ῥαδιοσυχνότητά» μου!

  Καλή Παναγιά να πάθεις!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Τα παραδείγματα που μου βάζεις δείχνουν απλά ασέβεια προς τα πιστεύω μιας μερίδας ανθρώπων, αυτών που διαφωνούν με την ομοφυλοφιλία. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα με πράξεις βίας ενάντια στους ομοφυλόφιλους. Οι οποίοι βιώνουν ρατσισμό, κοροϊδία και βία από όλους μας. Από την καθημερινή ζωή μέχρι τις σειρές και τις σατυρικές εκπομπές. Ίσως αν προστατεύονταν αυτοί οι ανθρώποι μετά να ήταν πιο εύκολο να πεισθούν για το λανθασμένο τρόπο ζωής που ακολουθούν. Με τις αντι-πορείες και τις υπογραφές μάλλον το αντίθετο καταφέρνετε.

  Όσον αφορά τον Τελεβάντο και τη σχέση του λόγου που κρύβεται (άσχετα αν δεν κρύβεται από εσένα) με το θέμα μας, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τον ρωτήσεις. Είμαι σίγουρος ότι θα σου πει και μετά έλα πες μου πόσο σεβαστός και πόσο κύριος είναι ο Τελεβάντος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Οι πράξεις βίας, είναι καταδικασμένες αγαπητέ κ. Ανδρέα!

  Οι διαμαρτυρίες και "αντί-πορείες" για τις οποίες αστόχως αναφέρεσε και εννοείς, είναι κατά Θεόν πράξεις και ενέργειες υπέρ βομών και εστιών!

  Είναι ενέργειες αληθούς Αγάπης, με σφοδρότητα και εναντίωση κατά των αντιχριστιανικικών ιδεοληψιών και όχι κατά των ομοφυλοφίλων ως πρόσωπα!

  Εάν αδυνατείς να διακρίνεις τις καταδικαστέες πράξεις βίας και φανατισμού με τις δυναμικές πράξεις διαμαρτυρίας υπέρ Πίστεως, αυτό είναι ένα διανοητικό μα κυρίως Πνευματικό σου πρόβλημα!

  Το ενδεχόμενο, οι κιναιδίστικες δημόσιες παρελάσεις, να είναι οντολογικά, ψυχολογικές πράξεις βίας κατά των Χριστιανικών συνειδήσεών μας, εικάζω, ότι ακόμα να το προβληματίσεις, διότι το θέμα το βλέπεις μονόπλευρα!

  Ίσως, αν ο Θεός, ήθελα να προστατέψει, αυτό το αμάρτημα, να μην εκατέστρεφε τα Σόδομα και τα Γόμαρα...! Τι λές;

  Τα πρόσωπα, αναντίλεκτα, οφείλουμε να τα προστατέψουμε, την αμαρτία όμως, η οποία δια λαβάρων και ενίερων παρελάσεων, διαφημίζεται, έντονα;

  Μάλλον, θα έπρεπε να λές και να γράφεις, ότι οι ίδιοι οι αδελφοί/ές μας κίναιδοι και αρσενοκοίτες, λεσβίες κλπ, θα πρέπει να αρχίσουνε να προφυλάσουσιν τους εαυτούς των, πράγμα, που δεν γίνετε, μια και εφόσον απο άκριτη και αδιάκριση ασυδοσία, κάνουνε κατάχρηση του φιλότιμου του Χριστιανικού πληθυσμού..., άραγε ποιός προκαλεί την βία;

  Ο θύτης ή το "θύμα";

  Δεν φτάνει που βιάζουν οι ομοφυλόφιλοι, την λογική μας, και την συνείδησή μας, είμαστε και κρινόμενοι και κατακρινόμενοι, διότι διαμαρτυρόμαστε για την δημόσια ασυδοσία των;

  Το Ιερό Ευαγγέλιο είναι εκεί! Οι Εκκλησία μας, έχει ορθάνοικτες τις πόρτες της καθημερινά...! Δεν χρειάζεται να πείσουμεν κανένα! Διότι οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, θα βρούν τον δρόμο τους ενώ οι αντίθετοι θα προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα ημαρτημένα, πράγμα διαβολικό!

  Με τον σεβαστό κύριο Παναγιώτη Τελεβάντο, έχω διακόψει τις διαδικτυακές σχέσεις μου, για θεολογικούς κυρίως λόγους!

  Δεν ξέρω εάν είσαι Χριστιανός, αλλά εάν είσαι, δεν γνωρίζω, εάν είναι έντιμο το ήθος σου, πολλώ δε μάλλον Χριστιανικό, να αφήνεις υπονοούμενα για πρόσωπα έντιμα, και ηθικά!

  Ίσως, να πρέπει να ψάξουμε, την προσωπική καμπούρα μας, και αδιαφορώ, να ερωτήσω ή και να μάθω, τις αμαρτίες του κ. Τελεβάντου και του κάθε "Τελαβάντου"!

  Αυτό που διακρίνω, είναι φανατικό μίσος και εμπάθεια κατά των Χριστιανών, που διαμαρτύρονται αξίως, κατά του Κιναιδισμού!

  Καθώς διακρίνω και διαβολική εμμονή, κατά του αξιότιμου κυρίου Παναγιώτη Τελεβάντου, με άστοχα υπονοούμενα περί του ήθους, του ανδρός!

  "Ανδρέα", όσο γράφεις, εκθέτεις τον εαυτό σου, και είναι φανερή η ηλιθιότητα και ανοησία των σχολιασθέντων σου!

  Την ψυχούλα σου, δεν την λυπάσε;


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Παρότι συμφωνείτε ότι η ομοφυλοφιλία είναι σοβαρή εκτροπή καταφέρατε να αρθρογραφείτε ο ένας εις βάρος του άλλου. Πώς το καταφέρατε είναι άξιο θαυμασμού. Εάν ένας μη πιστός διαβάζει αυτά που γράφετε , δύσκολα θα τον πείσετε για την Ορθή-δόξα (Ορθοδοξία). Συγχαρητήρια στον κ. Βασιλειάδη ο οποίος αποχώρησε εγκαίρως από τον διάλογο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή